Regulamin hotelu Cis w Świnoujściu

Ważne informacje dotyczące rezerwacji.

Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14:00. Wcześniejsze zakwaterowanie jest możliwe w zależności od dostępności pokoi. Doba hotelowa kończy się o godz. 10:00. Gościom wyjeżdżającym później oferujemy możliwość przechowania bagażu oraz skorzystania z ogólnodostępnej toalety.

Przy rezerwacji wymagany jest zadatek w wysokości 40%, płatny najpóźniej drugiego dnia roboczego po dokonaniu wstępnej rezerwacji. Przyjmujemy wpłaty zadatku przelewem lub kartą kredytową. W tytule przelewu zadatku prosimy wpisywać nazwisko na jakie została dokonana rezerwacja, termin rezerwacji oraz numer telefonu. W przypadku płatności kartą kredytową dane do obciążenia karty oraz dowód osobisty należy przesłać do hotelu faxem wraz z upoważnieniem hotelu do obciążenia karty. Hotel nie przyjmuje rezerwacji potwierdzanych kartą na inne nazwisko, niż te które widnieje na karcie kredytowej.

Pozostała część należności za cały pobyt regulowana jest z góry w dniu przyjazdu podczas zameldowania. W przypadku skrócenia pobytu, nie zwracamy różnicy wpłaconej kwoty za dni niewykorzystane. Przyjmujemy płatność gotówką lub kartą. Nie przyjmujemy czeków podróżnych ani bankowych.

1. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby

2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz.14:00, kończy o godz.10:00. Jeśli gość nie określił czasu pobytu, najmując pokój, przyjmuje się, że jest to jedna doba.

3. Hotel, ma obowiązek meldunkowy każdego gościa. Uprasza się gości o okazywanie dowodu stwierdzającego tożsamość.

4. Rozliczenie za pobyt w hotelu następuje w dniu przyjazdu. Hotel nie zwraca wpłaconych kwot należnych tytułem zarezerwowanego terminu wypoczynku.

5. Jeśli hotel poniesie znaczne straty z powodu nie zrealizowanej rezerwacji gość , który tej rezerwacji dokonał może być zobowiązany do uiszczenia rekompensaty w wysokości 50% ceny wynajmu tego pokoju.

6. W przypadku rezygnacji w trakcie trwania pobytu, hotel nie zwraca opłaty za niewykorzystane usługi.

7. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet , jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

8. Życzenie przedłużenia pobytu prosimy zgłaszać do godziny 9:00, pobyt zostanie przedłużony w miarę istniejących możliwości i posiadania wolnych miejsc.

9. Zatrzymanie pokoju po godzinie 10:00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę.

10. Osoby odwiedzające naszych gości proszone są o opuszczenie pokoi hotelowych przed godziną 22:00 . Za zachowanie osób odwiedzających odpowiada gość hotelowy.

11. Hotel może odmówić przyjęcia gościa , który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył niniejszy regulamin wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości albo szkodę na osobie dotyczącą gości, pracowników hotelu lub innych osób.

12. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoja kategorią. W przypadku zastrzeżeń co do jakości usług gość jest proszony o zgłoszenie ich w recepcji.

13. Przy każdorazowym opuszczeniu hotelu klucz od drzwi pokoju , po ich zamknięciu należy pozostawić w recepcji . Za zgubienie klucza opłata wynosi 100,00 pln.

14. Hotel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności , innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.

15. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa , monitorowany parking hotelowy jest niestrzeżony.

16. W hotelu obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00 – 7:00, i w tym czasie osoby korzystające z usług mają obowiązek tak się zachowywać by nie zakłócić spokoju innych gości.

17. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach : grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych niestanowiących wyposażenia pokoju . Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy rtv i komputerowych. Gościom nie wolno : rzucać niedopałków od papierosów i zużytych zapałek do kosza na odpadki, wnosić i przechowywać materiałów łatwopalnych , żrących lub wydzielających przykrą woń

18. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

19. Przed opuszczeniem pokoju lub położeniem się do snu gość powinien: zamknąć krany instalacji wodociągowej , zamknąć okno lub unieruchomić je w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem na wypadek burzy lub innych zjawisk atmosferycznych , wyłączyć urządzenia pobierające prąd elektryczny.

20. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów , wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

21. Zabrania się wynoszenia poza obręb hotelu względnie przenoszenia z pokoju do pokoju wyposażenia oraz przestawiania mebli w pokoju bez zgody kierownictwa hotelu

22. Zabrania się : uprawiania gier hazardowych, nadużywania alkoholu .

23. Osoby ,które przybyły do hotelu z dziećmi obowiązane są do opieki nad nimi. Kierownictwo hotelu nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo i opiekę nad dziećmi .

24. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie ,która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań załogi lub kierownictwa hotelu , w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu hotelu.

25. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdzającego gościa będą odesłane na jego koszt , na wskazany adres. W przypadku braku dyspozycji hotel przechowa przedmioty przez 3 miesiące a następnie przekaże je na cele charytatywne lub do użytku publicznego.

26. Zasady zwrotu zadatku wpłaconego na poczet wypoczynku gości: zadatek nie jest zwracany.

27.wszelkie inne sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie , a związane z pobytem można załatwiać w biurze hotelu „cis ” w dni robocze w godz. 9:00 – 12:00.

Przekazując do wiadomości szanownych gości niniejszy regulamin życzymy miłego pobytu w naszym hotelu!

 

pl_PL